مجوز محصولات آراس مدیکال به شرح زیر است:

 

شماره مجوز بهداشت محصولات: 73324